SK EN DE
dealer login
Home > Sponzoring

Sponzoring

Každý rok vyčleňuje naša firma určitú sumu na sponzoring a podporu vybraných kynologických podujatí, prevažne poľovného charakteru. Žiadosť o sponzoring nám môžu posielať organizátori oficiálnych akcií ako napr. working testov, field trialov, agility turnajov a pod. Každá žiadosť bude individuálne posúdená a ohodnotená.
Sponzoring jednotlivcov nepatrí k prvoradým cieľom našich sponzoringových aktivít. Tieto musia byť v súlade s firemnou filozofiou a nesmú byť politického alebo podobného charakteru.

Každoročne dostávame viac než 200 žiadostí o sponzoring, ktoré žiaľ nemôžme všetky vyplniť. Preto je dôležité, poslať nám žiadosť v dostatočnom predstihu, aby sme mohli vybrané akcie zmysluplne začleniť do nášho marketingového plánu a optimálne pripraviť všetky materiály (banery, letáky atď.). K tomuto patrí aj dostatočná časová rezerva pri posielaní materiálu.

Pre podujatia v roku 2020 prosíme všetkých záujemcov, aby nám žiadosť o sponzoring poslali najneskôr do 31. decembra 2019.
Do 15. januára 2020 budeme všetkých informovať, či ich podujatie bolo vybrané za účelom sponzoringu.
Prosíme o pochopenie, že poskytujeme podporu výlučne vo forme vecných cien a nie formou finančnej podpory.

Ak máte záujem o našu podporu, pošlite nám žiadosť emailom s predmetom „Žiadosť o sponzoring“ na adresu info@firedog.eu. Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

Názov a dátum podujatia (+webová a facebooková stránka)
Organizátor (+webová stránka organizácie)
Miesto konania
Predpokladaný počet účastníkov
Pri skúškach počet a typ tried

Ďakujeme.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS